Financial Fitness Integritetspolicy

Senast uppdaterad: feb 2021

Denna integritetspolicy anger regler och riktlinjer kring hur Financial Fitness Sweden AB (org. nr 559145-7360)(s) skola samlar in, använder, underhåller och delar personuppgifter som samlas in från användare (varje "Student") på skolan. Policyn beskriver även hur Studenten har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan kontakta ansvarig för frågor. Denna integritetspolicy gäller för skolan och alla kurser som erbjuds av skolan. 


Personligt identifierbar information

Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från Studenten. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att alla parter förstår hur personuppgifterna hanteras. Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas från studenter när hen registrerar sig på skolan eller går en kurs inom skolan, och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, eller resurser som vi gör tillgängliga på vår skola.

b) Återkalla samtycke

Dina personuppgifter kan när som helst återkallas, vilket genom att kontakta:

E-post: [email protected]

Telefon: 0702585447

 

c) Radera personuppgifter

När samtycket återkallas kan användaren begära att hens information ska raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud på telefon: 0702585447

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av oss:

•                Namn

•                E-post

•                Telefonnummer

•                IP-adress

•                Betalinformation (inklusive adressuppgifter) men aldrig kortnummer.

•                Information om vilka kurser du deltagit i, kursstatus, quizresultat och ev certifieringar.  

Vid personlig coachning kan även andra personuppgifter komma att samlas in vilket inkluderar:

•                Meddelanden och filer som delats med coach via skolplattform. 

Hur vi använder insamlad information

Skolan kan samla in och använda elevernas personliga identifierbara information för följande syften:

• För att utföra tjänsten

Information du tillhandahåller hjälper oss att bättre vägleda dig att kartlägga, planera och optimera din privatekonomi.

• För att förbättra kundservice

Information du tillhandahåller hjälper oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov mer effektivt.

• Att anpassa användarupplevelsen

Vi kan använda information som helhet för att förstå hur våra studenter som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls i vår skola.

• För att skicka periodiska e-postmeddelanden

Vi kan använda studentens e-postadresser för att skicka studenter information och uppdateringar avseende deras beställning. Studentens e-postadresser kan också användas för att svara på studentförfrågningar, frågor eller andra förfrågningar.

Delning av din personliga information

Vi säljer, handlar eller hyr inte ut studentens personliga information till andra.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer sparas som längst enligt följande:

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Tredjepartswebbplatser

Studenten kan hitta reklam eller annat innehåll i vår skola som länkar till webbplatser och tjänster för våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredjeparter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa webbplatser och ansvarar inte för de metoder som används av webbplatser som är länkade till eller från vår skola. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sin egen integritetspolicy och kundtjänstpolicy. Websurfning och interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår Student, är föremål för webbplatsens egna villkor och policyer.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med

•                dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

•                dig – då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt

•                dig – då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den

Säkerhet och kryptering

Skolan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt.

Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Datainspektionen att informeras

Dina rättigheter

Som en användare vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra gällande:

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Vid en personuppgiftsincident, har du i vissa fall som registrerad även rätt till särskild information. Somliga personuppgiftsincidenter är vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att anmäla till Datainspektionen.

•                Rätt till rättelse - Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

•                Rätt till radering - Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina uppgifter raderade.

–     Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.

–     Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.

–     Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.

–     Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

–     Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.

–     Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning

I enskilda fall har du som registrerad rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning kan t.ex. åberopas om du anser att uppgifterna är felaktiga och med anledning av detta har begärt rättelse. Dataportabilitet Som användare har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget avtal.

Rätt att göra invändningar

Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter kan göras i de fall vi behandlar dessa utifrån en intresseavvägning. Om vi anser att en behandling ändå ska ske, måste vi påvisa att det finns intressen som väger tyngre. Som registrerade har du alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Klagomål

Vid händelse du anser att dina uppgifter behandlats i strid med gällande lag bör du snarast anmäla det till oss, varvid vi kommer utreda detta. Du kan även anmäla det till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada p.g.a. att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Behandling av personuppgifter om barn

Financial Fitness tjänster och produkter är inte avsedda för personer under 18 år

Ändringar av denna integritetspolicy

Skolan har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar studenter att ofta kontrollera denna sida för eventuella förändringar. Du godkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum och bli medveten om ändringar.

Du accepterar dessa villkor

Genom att registrera dig i skolan anger du att du accepterar denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy, vänligen registrera dig inte i skolan. Din fortsatta registrering i skolan efter publicering av ändringar i denna integritetspolicy kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

Kopiering, delning eller uppladdning av material för delning på Internet (både publikt och stängt) anses vara stöld, och i sådana fall kommer händelsen att rapporteras till polisen.

Du har dock rätt att ladda ner och skriva ut material och sidor för personlig icke-kommersiell användning, förutsatt att upphovsrätt och andra rättigheter inte kränks.

För ytterligare information

Om du har ytterligare frågor angående Financial Fitness tjänster, vilken personliga information som samlas in, eller hur vi använder dem, är du välkommen att kontakta oss via e-post på: [email protected] eller skriftligen på:

Financial Fitness Sweden AB

Gläntvägen 12

18363 Täby