Användarvillkor

Senast uppdaterad: december 2020


1. Villkor

Financial Fitness Sweden AB (org.nr 559145-7360) driver och erbjuder via denna onlineplattform, Financialfitness.se (”Financial Fitness”), webbaserade utbildningar och coaching med experter inom investeringar och privatekonomi (”Kursledare”). Genom att skapa ett konto och få tillgång till Financial Fitness plattform accepterar du (”Användaren”) att vara bunden av dessa användarvillkor och ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om Användaren inte godkänner dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt materialet på Financial Fitness plattform. Financial Fitness material är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.


2. Användarlicens

Tillstånd beviljas Användaren att tillfälligt ladda ner en kopia av allt nedladdningsbart material på Financial Fitness plattform för personlig, icke-kommersiell tillfällig användning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av rättigheterna till licensen, och under denna licens får du inte:

  1. kopiera, publicera, reproducera, dela, hyra ut, låna ut, sälja, licensiera vidare, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt göra intrång i Financial Fitness eller någon annans immateriella rättigheter som du får tillgång till via Financial Fitness plattform;
  2. använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka att dekompilera eller kringgå någon teknik som används för att skydda materialet som finns på Financial Fitness plattform; eller
  4. ta bort någon upphovsrättsliga eller andra äganderättmärkningar från materialet.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Financial Fitness när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsbegränsning

Informationen på Financial Fitness plattform och i Financial Fitness utbildningar och coaching som Användare tar del av är enbart framtagen i syfte att det ska utgöra ett utbildningsmaterial för utbildning inom privatekonomi och därtill närgränsande områden. Av informationen på Financial Fitness plattform och Financial Fitness utbildningar och coaching kan det framgå exempel på verkliga bolag och finansiella instrument. Syftet med dessa exempel är att tydliggöra hur vanligt förekommande produkter på finansmarknaden fungerar och att göra utbildningen så verklighetstrogen som möjligt. Att utbildningar innehåller sådana verkliga exempel ska inte tolkas som att Financial Fitness förespråkar eller rekommenderar dessa bolag eller sådana finansiella instrument framför några andra bolag eller finansiella instrument.

Utbildningen, den information och det utbildningsmaterial som tillhandahålls på Financial Fitness plattform utgör inte finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Financial Fitness ansvarar inte för hur Användaren väljer att använda eller tolka den information som presenteras på Financial Fitness plattform eller inom ramen för Financial Fitness utbildningar och coaching. Användaren ansvarar alltid själv för eventuella investeringsbeslut som denne fattar eller rekommendationer som denne ger, med eller utan användning av den kunskap och fakta som Användaren tillgodogjort sig efter genomförd utbildning och coaching. Financial Fitness accepterar följaktligen inte något som helst ansvar för sådana investeringsbeslut eller rekommendationer.

Financial Fitness tar inget ansvar för Kursledare eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras på Financial Fitness plattform eller hur sådant material används eller tolkas. Financial Fitness har inte heller något ansvar för framställningen av information som presenteras av Kursledare eller för fel i deras produkt eller för förseningar från deras sida. Financial Fitness ansvarar inte för den kommunikation som sker mellan Kursledare och Användare.

Financial Fitness är inte ansvarig för om något av innehållet som presenteras på Financial Fitness plattform eller genom utbildningarna direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för Användaren eller någon annan person som har tagit del av innehållet. Financial Fitness ansvarar inte heller för någon annan skada orsakad av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visat eller presenterat felaktigt eller till och med helt frånvarande på grund av fel som ligger hos Financial Fitness eller någon av dess leverantörer eller som är bortom Financial Fitness och dess Kursledare kontroll.

Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på Användarens eget bevåg. Financial Fitness påminner om att eventuell handel med värdepapper är förknippade med både stora möjligheter och stora risker. Financial Fitness friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att Användaren på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Financial Fitness plattform och utbildningar i egen handel.

4. Revideringar och skrivfel

Materialet som visas på Financial Fitness webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Financial Fitness garanterar inte att något material på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Financial Fitness kan när som helst utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. Financial Fitness åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

5. Länkar

Financial Fitness har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsens skola. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

6. Ändringar av användarvillkoren

Financial Fitness kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

7. Gällande lag

Dessa användarvillkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska prövas i allmän domstol.